12 vạn 5 nghìn binh sĩ Pháp chết và bị thương (26-8-1952)

Hồi tháng 4, tướng giặc Linarét nói: Trong 5 tuần lễ tại mặt trận Hoà Bình, Pháp đã chết mất 80 sĩ quan, và 30 tiểu đoàn bị sứt mẻ.

Hồi tháng 5, tướng giặc Xalǎng nói: Trong 6 nǎm chiến tranh ở Việt Nam, Pháp đã thiệt mất 10 vạn binh sĩ.

Hồi tháng 1, Bộ trưởng Thuộc địa Pháp là Lơnhuốcnhơ nói: Từ ngày bắt đầu chiến tranh, Pháp đã mất 2 vạn 9.313 binh sĩ chết và 900 bị bắt sống.

Tháng 6 vừa rồi, Lơnhuốcnhơ vội vã sang Mỹ để lạy lục xin thêm tiền và súng. Nếu Lơnhuốcnhơ nói thật sự thất bại của Pháp, thì e Mỹ sẽ bảo: “Quân Pháp hèn mạt, Mỹ giúp mãi mà Pháp vẫn thua mãi”. Nếu Lơnhuốcnhơ không nói thật thì lại e không cảm động được lòng đế quốc Mỹ. Vậy Lơnhuốcnhơ bèn báo cáo nửa thật nửa dối rằng: Pháp đã mất 12 vạn 5 nghìn binh sĩ chết và bị thương. (Sự thật thì nhiều hơn nữa).

Bà con thử lấy con số Lơnhuốcnhơ nói hồi tháng 1 mà trừ với con số Lơnhuốcnhơ nói hồi tháng 6, thì sẽ thấy rằng: chỉ trong 5 tháng đầu nǎm nay, ta đã tiêu diệt thêm 9 vạn 4.887 binh sĩ giặc. Đó là giặc Pháp tự thú nhận, chứ không phải ta nói để tuyên truyền!

Quân đội giặc bị tiêu hao như vậy, cho nên hôm 26-6, Chủ tịch Uỷ ban quốc phòng ở Quốc hội Pháp đã thú nhận rằng: Hơn 5000 hạ sĩ quan Pháp ở Việt Nam phải làm công việc của người binh nhì, trong lúc đó thì ở Pháp thiếu rất nhiều cán bộ quân sự.

Tình hình giặc Pháp rất bi. Quân và dân ta cố gắng thi đua giết giặc lập công, thi đua tǎng gia và tiết kiệm, thì tình hình giặc sẽ bi hơn nữa và thắng lợi nhất định về ta.

Đ.X.

Báo Cứu quốc , số 2151, ngày 26-8-1952.
cpv.org.vn

Advertisement