Trúc lộ phu – Phu làm đường

TRÚC LỘ PHU

Xan phong dục vũ vị tằng hưu,

Thảm đạm kinh doanh 1 trúc lộ phu;

Xa mã hành nhân lai vãng giả,

Kỷ nhân cảm tạ nhĩ công lao?

PHU LÀM ĐƯỜNG

Dãi gió dầm mưa chưa từng lúc nghỉ,

Người phu làm đường tận tuỵ với công việc;

Ngựa xe và khách bộ hành qua lại,

Mấy ai biết cảm tạ công lao của anh?

———————

Dãi gió, dầm mưa chẳng nghỉ ngơi,

Phu đường vất vả lắm ai ơi!

Ngựa xe, hành khách thường qua lại,

Biết cảm ơn anh được mấy người?

NAM TRÂN dịch
bqllang.gov.vn

Advertisement