Thư gửi cán bộ và chiến sĩ mặt trận Điện Biên Phủ (12-1953)

Thân ái gửi cán bộ và chiến sĩ mặt trận Điện Biên Phủ 1)

Thu – Đông nǎm nay, các chú lại có nhiệm vụ tiến quân vào Điện Biên Phủ để tiêu diệt thêm sinh lực địch, mở rộng thêm cǎn cứ kháng chiến, giải phóng thêm đồng bào còn bị giặc đè nén.

Nǎm ngoái, các chú đã anh dũng chiến đấu, tiêu diệt nhiều địch, đã thắng lợi to. Bác rất vui lòng.

Nǎm nay, sau những cuộc chỉnh huấn chính trị và quân sự, các chú đã tiến bộ hơn. Các chú phải chiến đấu anh dũng hơn, chịu đựng gian khổ hơn, phải giữ vững quyết tâm trong mọi hoàn cảnh:

Quyết tâm tiêu diệt địch,

Quyết tâm giữ vững chính sách,

Quyết tâm tranh nhiều thắng lợi.

Bác và Chính phủ chờ tin thắng lợi để khen thưởng các chú.

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng 12 nǎm 1953
Hồ CHí MINH

Sách Hồ Chủ tịch với
các lực lượng vũ trang nhân dân,
Nxb. Quân đội nhân dân,
Hà Nội, 1962, tr.150.
cpv.org.vn

Advertisement