Chúc mừng Đại hội Mặt trận (5-9-1955)

Nhân dân ta vừa vui mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Hôm nay, nhân dân ta lại vui mừng chúc Đại hội Mặt trận (22) khai mạc. Hai ngày lịch sử ấy quan hệ mật thiết với nhau:

Sau 80 năm dưới ách nô lệ Pháp và những năm dưới ách nô lệ Nhật, nhân dân ta đoàn kết chặt chẽ trong Mặt trận Việt Minh, đã đập tan xiềng xích thực dân và phong kiến. Cách mạng Tháng Tám đã thành công vẻ vang.

Trước hoạ chiến tranh xâm lược do thực dân Pháp cùng đế quốc Mỹ gây ra, nhân dân ta đoàn kết chặt chẽ trong Mặt trận thống nhất Việt Minh – Liên Việt đã đánh thắng giặc ngoại xâm. Kháng chiến đã thắng lợi rực rỡ.

Ngày nay, hoà bình đã lập lại nhưng chưa củng cố, nước ta tạm chia làm hai miền và đồng bào miền Nam đang sống trong cảnh lửa nóng nước sâu. Mặt trận dân tộc thống nhất cần mở rộng hơn nữa, củng cố hơn nữa, đoàn kết tất cả những người thật sự yêu Tổ quốc, yêu hoà bình, không phân biệt họ thuộc đảng phái nào, tôn giáo nào, từng lớp nào và quá khứ họ đã hợp tác với phe nào.

Trên nền tảng vững mạnh là lực lượng vô địch của tối đại đa số nhân dân ta (tức là giai cấp công, nông), với một cương lĩnh rộng rãi và một chính sách đúng đắn, với sự đoàn kết nhất trí của tất cả những người xứng đáng là con Lạc cháu Hồng – Mặt trận nhất định sẽ thành công trong việc đánh tan âm mưu Mỹ và bè lũ tay sai của chúng và thực hiện hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước Việt Nam yêu quý của chúng ta.

Cuộc đấu tranh sẽ rất gay go và gian khổ. Nhưng với quyết tâm và cố gắng của mọi người, thắng lợi nhất định về tay chúng ta.

Kính chúc các đại biểu cố gắng!

Kính chúc Đại hội thành công.

C.B.

————————–

Báo Nhân dân, số 551, ngày 5-9-1955.

(22) Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá II, Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất toàn quốc họp tại Hà Nội, từ ngày 5 đến ngày 10-9-1955, đã quyết định mở rộng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thay Mặt trận Liên – Việt.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và 360 đại biểu thay mặt các tầng lớp nhân dân, các chính đảng, các dân tộc, các tôn giáo… và kiều bào ở nước ngoài đã về dự Đại hội.

Đại hội đã thảo luận, thông qua Báo cáo dự thảo cương lĩnh và Điều lệ mới.
Đại hội nêu rõ một bài học quý báu của dân tộc ta trong bốn nghìn nǎm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước là toàn dân đoàn kết.

Đại hội đã bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự, đồng chí Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch và 64 vị vào ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tr.61.

cpv.org.vn