Điện cảm ơn Chính phủ Liên Xô đã gửi điện mừng Quốc khánh lần thứ mười nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (5-9-1955)

Thay mặt nhân dân và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, chúng tôi xin thành thực cảm tạ đồng chí Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xôviết tối cao, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và nhân dân Liên Xô đã gửi điện mừng chúng tôi nhân dịp kỷ niệm lần thứ mười ngày Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Nhân dân Việt Nam vô cùng biết ơn nhân dân Liên Xô đã ủng hộ nhân dân Việt Nam trong công cuộc kháng chiến giành độc lập. Ngày nay lại hết lòng giúp đỡ nhân dân Việt Nam khôi phục và phát triển kinh tế và vǎn hoá của mình, sau những nǎm bị chiến tranh tàn phá. Sự giúp đỡ vô tư và hào hiệp đó càng khuyến khích nhân dân Việt Nam đấu tranh để triệt để thi hành Hiệp định Giơnevơ củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước.

Chúng tôi thành khẩn chúc nhân dân Liên Xô, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản và Chính phủ Liên Xô, sẽ thu được nhiều thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng cộng sản chủ nghĩa và bảo vệ hoà bình thế giới.

Kính chúc các đồng chí mạnh khoẻ.

Ngày 5 tháng 9 nǎm 1955
HỒ CHÍ MINH

—————————-

Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn