Lời khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (mở rộng) (3-12-1956)

Thưa các đồng chí,

Theo Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 10 quyết định cần họp Trung ương trong những thời gian ngắn để tăng cường sự lãnh đạo tập thể và giao cho Bộ Chính trị chuẩn bị đưa vấn đề kinh tế ra Hội nghị Trung ương thảo luận. Bộ Chính trị quyết định mở cuộc Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (mở rộng) như lần thứ 10.

Mục đích của Hội nghị là:

1- Sơ bộ nhận định tình hình kinh tế tài chính hiện nay. “Sơ bộ” vì điều tra nghiên cứu và công tác chuẩn bị chưa cho phép làm một cuộc kiểm điểm sâu sắc, đến nơi đến chốn.

2- Thảo luận nhiệm vụ và phương châm của công tác kinh tế tài chính năm 1957, tức là của kế hoạch năm 1957.

3- Thảo luận chính sách đối với khu vực kinh tế tư nhân.

Ngoài ra, vì hiện nay có những vấn đề cấp bách và quan trọng như vấn đề hàng, vấn đề giá cả, vấn đề tiền tệ, vấn đề chống đầu cơ tích trữ, chống tham ô lãng phí, tuy không thể giải quyết trong cuộc Hội nghị này, nhưng rất cần kết hợp phát biểu ý kiến với các vấn đề nói trên, để ngay sau Hội nghị, Bộ Chính trị có thể nghiên cứu và kịp thời giải quyết.

Đó là nội dung chính của Hội nghị.

Từ Hội nghị lần thứ 10 đến nay, tình hình trong nước cũng như trên thế giới có những việc mới, vì vậy, Hội nghị sẽ dành một thời

gian để báo cáo về vấn đề nhận định tình hình thế giới và trong nước; nhận định đó là cần thiết để hướng dẫn công tác tư tưởng trong Đảng và trong nhân dân.

Vì trong tháng 12 công việc nhiều, chương trình công tác đã bố trí, cho nên Hội nghị cần làm việc đúng thời gian, 4 ngày về vấn đề kinh tế, 1 ngày về tình hình thế giới và trong nước.

Tôi xin tuyên bố Hội nghị khai mạc.

——————————–

Đọc ngày 3-12-1956.
Tài liệu lưu tại Kho lưu trữ Bộ Quốc phòng.
cpv.org.vn