Bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ trung, cao cấp quân đội (11-1956)

Các đồng chí khai hội để nghiên cứu nghị quyết của Trung ương đã xong. Hôm nay tôi đến thǎm các đồng chí.

Trong Hội nghị, các đồng chí đã tích cực thảo luận để hiểu rõ tinh thần nghị quyết của Trung ương. Các đồng chí đã đi đến nhất trí với Trung ương. Thế là rất tốt. Các đồng chí cũng còn một số thắc mắc, Trung ương đã chú ý nghiên cứu và sẽ tiếp tục giải thích.

Công tác cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức đã mắc những sai lầm rất nghiêm trọng, làm tổn thất nặng nề cho ta về nhiều mặt. Nhưng chúng ta đã thấy rõ những sai lầm đó và quyết tâm sửa chữa, thì nhất định sửa chữa được. Vì Đảng ta là một đảng chỉ vì lợi ích của nhân dân mà phấn đấu, ngoài ra không có một lợi ích riêng nào khác. Trải qua bao nhiêu nǎm đấu tranh anh dũng và gian khổ, Đảng ta không bao giờ sợ khổ, sợ khó và cũng không hề sợ vạch rõ khuyết điểm của mình. Có khuyết điểm thì Đảng thành khẩn nhận và kiên quyết sửa chữa. Vì vậy, Đảng đã được nhân dân đồng tình và ủng hộ, đã vượt được nhiều khó khǎn, thu được nhiều thắng lợi, luôn luôn nắm vững và nêu cao ngọn cờ lãnh đạo của Đảng.

Đoàn kết là sức mạnh. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết chặt chẽ xung quanh Trung ương.

Nam Bắc đoàn kết chặt chẽ,

Quân, dân đoàn kết chặt chẽ,

Cán bộ và chiến sĩ đoàn kết chặt chẽ, thì chúng ta nhất định vượt được khó khǎn, sửa được sai lầm, giành được thắng lợi.

Tôi chúc các đồng chí khoẻ mạnh, tiến bộ và thân ái gửi lời hỏi thǎm tất cả các đồng chí ở các đơn vị và cơ quan.

———————————-

Nói vào tháng 11-1956.
Sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958, t. IV, tr. 22-24.
cpv.org.vn