Lời bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (mở rộng) (7-12-1956)

Các đồng chí,

Cuộc Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (mở rộng) bàn về vấn đề kinh tế tài chính hôm nay kết thúc. Đồng chí Đồng thay mặt Đoàn chủ tịch đã nêu những vấn đề chính mà Hội nghị đã nhất trí sau mấy ngày thảo luận.

Tôi phát biểu mấy ý kiến sau đây:

1- Cuộc Hội nghị Trung ương lần này, mặc dầu chuẩn bị không thật đầy đủ, nhưng nhờ sự đóng góp tích cực của tất cả các đồng chí, cho nên Hội nghị đã thu được kết quả, trên những yêu cầu đã đề ra, gồm có 3 điểm:

+ Sơ bộ nhận định tình hình và công tác kinh tế tài chính.

+ Đề ra nhiệm vụ và phương châm công tác kinh tế tài chính năm 1957.

Bàn một số điểm về chính sách đối với sản xuất thủ công nghiệp, đối với công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa.

+ Thảo luận những biện pháp để khắc phục những khó khăn trước mắt.

Các đồng chí phụ trách sẽ căn cứ vào ý kiến của Hội nghị mà viết nghị quyết và mấy hôm nữa, Trung ương sẽ họp lại để thông qua.

2- Cuộc Hội nghị chúng ta mới đi đến giải quyết sơ bộ một số vấn đề về công tác tài chính năm 1957. Nhưng ý nghĩa của nó là lần này là lần đầu tiên một cuộc Hội nghị Trung ương chuyên bàn về công tác kinh tế tài chính, cũng là cuộc Hội nghị Trung ương họp trong một thời gian ngắn sau Hội nghị Trung ương lần thứ 10 và theo nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 10. Trước khi họp Hội nghị này, Ban Bí thư đã họp một cuộc hội nghị cán bộ lấy ý kiến giúp vào việc chuẩn bị. Mặc dầu thiếu sót còn nhiều, nhưng chúng ta đã có cố gắng để tăng cường sự lãnh đạo tập thể của Trung ương, để mở rộng dân chủ trong Đảng. Nếu chúng ta cố gắng theo phương hướng đó thì không những công tác kinh tế tài chính sẽ tiến bộ mà các công tác khác cũng sẽ tiến bộ.

3- Một kết quả của cuộc Hội nghị này là chúng ta đã đi đến nhận thức nhất trí trên một số vấn đề. Mặc dầu đó mới là một nhất trí sơ bộ, nhưng nó có ý nghĩa rất quan trọng.

+ Nhận thức nhất trí về thành tích và kết quả, về khuyết điểm và sai lầm.

+ Nhận thức nhất trí về sự cần thiết phải đẩy mạnh sản xuất, thực hiện tiết kiệm một cách tích cực hơn nữa.

+ Nhận thức nhất trí về sự cần thiết phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ta đối với công tác kinh tế tài chính.

Những kết quả đó là những kết quả lớn, mặc dầu chưa sâu, nhất là trong lúc này là lúc Đảng ta đang gặp khó khăn, đang phấn đấu để vượt những khó khăn, tranh thủ những thắng lợi mới.

4- Qua cuộc Hội nghị này, chúng ta càng nhận thấy rõ những khuyết điểm của Trung ương, của cácđồng chí trực tiếp phụ trách kinh tế tài chính, của địa phương, trong việc lãnh đạo công tác kinh tế tài chính.

+ Khuyết điểm trong việc lãnh đạo đường lối và chính sách.

+ Khuyết điểm trong việc thực hiện chính sách, thực hiện kế hoạch.

Đó là những khuyết điểm cần phải sửa chữa.

Nhưng, trước hết chúng ta cần phải sửa chữa khuyết điểm trong tư tưởng và tác phong lãnh đạo. Phải khắc phục hiện tượng thiếu tập thể, thiếu dân chủ, khắc phục tác phong quan liêu mệnh lệnh, phải nghe ngóng ý kiến của cán bộ và nhân dân. Phảiquan tâm đến lợi ích của nhân dân, trước hết là của nhân dân lao động: công nhân và nông dân; phải chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nếu chúng ta làm được những điểm đó, nếu bao giờ chúng ta cũng đi đúng đường lối quần chúng, thì chúng ta sẽ tránh được nhiều khuyết điểm sai lầm, sẽ thu được nhiều kết quả tốt.

Tất cả chúng ta đều phải hết sức chú ý điểm đó.

5- Sau khi có nghị quyết, chúng ta cần phải tổ chức việc phổ biến nghị quyết trong Đảng, rồi phổ biến những điểm cần thiết trong nhân dân.

Việc phổ biến nghị quyết này là một việc rất quan trọng. Trong nội bộ, cần phải trải qua đấu tranh tư tưởng, mới đi đến nhất trí được. Chúng ta phải hết sức kiên nhẫn để đạt cho được sự nhất trí ở trong Đảng. Nội bộ có nhất trí thì nghị quyết mới thực hiện được.

Việc phổ biến một số quyết định ở trong các tầng lớp nhân dân cũng sẽ gặp khó khăn. Chúng ta phải kiên quyết thuyết phục để tranh thủ sự đồng tình nhất trí của nhân dân với nghị quyết của Đảng ta.

Trong tình hình chính trị hiện nay, sự đồng tình nhất trí đó có một ý nghĩa rất quan trọng. Các đồng chí cần hết sức chú ý.

*

*     *

Nếu toàn Đảng đoàn kết nhất trí, toàn dân đoàn kết nhất trí dưới sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu để thi hành nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 11, thì chúng ta nhất định vượt qua những khó khăn trước mắt, thu được những thắng lợi mới.

——————————

Đọc ngày 7-12-1956.
Tài liệu lưu tại kho lưu trữ Bộ Quốc phòng.
cpv.org.vn