Lời phát biểu trong cuộc mít tinh của nhân dân Xôphia (13-8-1957)

Chúng tôi xin cảm ơn các đồng chí và các bạn về những lời thân ái mà các đồng chí đã gửi đến nhân dân Việt Nam và đến chúng tôi.

Cách đây 13 nǎm, nhân dân Việt Nam còn ít biết đến nhân dân Bungari, nhưng từ khi thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Bungari, lòng nhân dân Việt Nam hết sức yêu quý các đồng chí và các bạn.

Nhân dân Bungari đã theo dõi với cảm tình thắm thiết cuộc kháng chiến lâu dài và gian khổ của nhân dân Việt Nam. Sau khi hoà bình được lập lại, nhân dân Bungari đã gửi những phái đoàn kinh tế và vǎn hoá và chuyên gia y tế sang giúp đỡ nhân dân Việt Nam. Những đồng chí Bungari lần đầu tiên tới Việt Nam đã góp phần rất nhiều vào việc củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc chúng ta. Nhờ những đồng chí Bungari đó mà nhân dân Việt Nam đã hiểu biết thêm nước Bungari mới, nổi tiếng vì tinh thần anh dũng và tinh thần quốc tế vô sản, nhân dân Việt Nam đã biết được Tổ quốc của Đimitơrốp vĩ đại, người mà tên tuổi rất gần gũi với nhân dân lao động toàn thế giới. Đồng thời, cũng do đó mà nhân dân Bungari hiểu biết nhân dân Việt Nam hơn. Các đồng chí Bungari sang giúp đỡ Việt Nam đã có thể làm cho nhân dân Bungari hình dung được sự giàu có, phong cảnh tươi đẹp của Việt Nam, biết rõ được tinh thần anh dũng, công cuộc lao động của nhân dân Việt Nam cũng như những khó khǎn mà nhân dân Việt Nam phải khắc phục. Việc xây dựng quan hệ ngoại giao càng tǎng cường hơn nữa những quan hệ anh em giữa hai nước chúng ta. Và mặc dầu núi sông ngǎn cách, Bungari và Việt Nam vẫn ở cạnh nhau trong đại gia đình các nước xã hội chủ nghĩa, đoàn kết chung quanh Liên Xô.

Tôi xin cảm ơn Đảng Cộng sản Bungari, Chính phủ và toàn thể nhân dân Bungari đã đồng tình ủng hộ và đã giúp đỡ nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam vô cùng biết ơn sự giúp đỡ quý báu đó. Cùng với sự giúp đỡ của những nước anh em khác, đặc biệt là Liên Xô và Trung Quốc, sự giúp đỡ của nhân dân Bungari đã góp phần khôi phục kinh tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước chúng tôi.

Tình hữu nghị anh em giữa hai dân tộc chúng ta gắn bó bởi sự nhất trí về tư tưởng và tình cảm gắn liền tất cả những nước trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa. Không gì lay chuyển nổi tình hữu nghị đó cũng như không gì lay chuyển nổi sự đoàn kết thống nhất của toàn thể phe xã hội chủ nghĩa chúng ta. Nhân dân Bungari cần cù, đã được tôi luyện trong những nǎm đấu tranh lâu dài dưới lá cờ của Đảng của Đimitơrốp vĩ đại chống ách bóc lột thực dân và chủ nghĩa phát xít. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, nhân dân Việt Nam cũng đã được tôi luyện trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Hai dân tộc chúng ta đều cương quyết củng cố mãi mãi tình hữu nghị và đoàn kết giữa hai nước. Mặc dầu cách nhau hàng vạn dặm, quan điểm của chúng ta về tất cả những vấn đề hoà bình và chủ nghĩa xã hội đều nhất trí như lời đồng chí Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã nói…

Tình hữu nghị anh em giữa hai dân tộc chúng ta muôn nǎm!

Tình đoàn kết không gì lay chuyển nổi của các nước xã hội chủ nghĩa đoàn kết chung quanh Liên Xô muôn nǎm!

——————————

Phát biểu ngày 13-8-1957.
Sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958, t. IV, tr. 124-125.
cpv.org.vn