Diễn từ trong tiệc chiêu đãi ở Bêôgrát (Nam Tư) (5-8-1957)

Trong những giờ phút đen tối nhất, trong cuộc đại chiến vừa qua, mặc dù sống dưới ách thống trị của bọn thực dân, nhân dân Việt Nam đã luôn luôn theo dõi một cách khâm phục cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân Nam Tư chống chủ nghĩa phát xít cũng như nhân dân Việt Nam đã rất vui sướng chào mừng việc thành lập nước Công hoà Nhân dân Liên bang Nam Tư.

Tôi thay mặt nhân dân Việt Nam cảm ơn nhân dân Nam Tư anh em đã luôn luôn đồng tình ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh lâu dài gian khổ để giải phóng dân tộc.

Từ khi hoà bình được lập lại, với sự giúp đỡ của các nước anh em, chúng tôi đang cố gắng xây dựng một đời sống mới phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân nước chúng tôi. Đồng thời, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã đấu tranh không ngừng để đòi thực hiện đầy đủ Hiệp định Giơnevơ quy định trong tháng 7-1956 phải tổ chức tổng tuyển cử để thống nhất đất nước bằng phương pháp hoà bình.

Tuy nhiên, những cố gắng của chúng tôi nhằm thống nhất đất nước đã luôn luôn bị chủ nghĩa đế quốc Mỹ và bọn bù nhìn ở miền Nam Việt Nam phá hoại. Không đếm xỉa gì đến Hiệp định Giơnevơ, bọn chúng đang ra sức biến miền Nam Việt Nam thành một cǎn cứ quân sự để xâm lược miền Bắc Việt Nam. Được bọn đế quốc Mỹ giúp sức, chính quyền Ngô Đình Diệm đã khǎng khǎng cự tuyệt những đề nghị về việc hiệp thương đàm phán nhằm mục đích thống nhất nước Việt Nam bằng phương pháp hoà bình và họ đã biến đường giới tuyến tạm thời ở vĩ tuyến 17 thành một đường biên giới cố tình chia cắt đất nước Việt Nam. Nhưng nước Việt Nam là một khối thống nhất về mặt dân tộc, lịch sử và kinh tế và không một lực lượng nào trên thế giới có thể chia cắt nổi Việt Nam. Được sự ủng hộ của các nước trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa và tất cả các dân tộc yêu chuộng hoà bình, nhân dân Việt Nam bền bỉ đấu tranh để thống nhất Tổ quốc bằng phương pháp hoà bình.

Chúng tôi vui mừng thấy rằng mặc dầu núi sông cách trở xa xôi nhưng quan điểm của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Chính phủ Nam Tư vẫn giống nhau về những vấn đề quan trọng nhất trong cuộc đấu tranh của nhân dân các nước giành độc lập dân tộc và chung sống hoà bình. Tuy nhiên các nước đế quốc đang tiếp tục vũ trang nhằm tham vọng thống trị thế giới.

Cũng như nhân dân Nam Tư anh em đã phải hy sinh rất nhiều trong cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc, nhân dân Việt Nam sẵn sàng cùng với nhân dân Nam Tư và nhân dân các nước trên thế giới yêu chuộng hoà bình đoàn kết với nhau trong cuộc đấu tranh bảo vệ hoà bình gắn liền với cuộc đấu tranh của các dân tộc cho tự do và chung sống hoà bình.

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng sự nỗ lực chung của nhân dân hai nước chúng ta cùng với nhân dân các nước yêu chuộng hoà bình trên thế giới có thể chiến thắng những lực lượng chiến tranh.

Tôi xin cảm ơn đồng chí Chủ tịch thân mến vừa tỏ lời triệt để ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam đòi thực hiện đầy đủ Hiệp định Giơnevơ. Đối với nhân dân Việt Nam chúng tôi thực là một sự khuyến khích lớn lao khi thấy nhân dân Nam Tư anh em bảo vệ sự nghiệp đấu tranh của nhân dân Việt Nam như của chính mình. Trong thời gian ở Nam Tư, chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu những kinh nghiệm của nhân dân Nam Tư.

Đoàn kết với nhau trong việc thực hiện mục đích chung, nhân dân hai nước chúng ta có thể tay nắm tay cùng tiến bước với nhân dân các nước trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa và nhân dân thế giới yêu chuộng hoà bình trên con đường đi tới thắng lợi cuối cùng.

———————————-

Đọc ngày 5-8-1957.
Báo Nhân dân, số 1248, ngày 8-8-1957.
cpv.org.vn