Tag Archive | Ngày thành lập QĐNDVN

Quân đội nhân dân Việt Nam: Ra đời – Trưởng thành – Vinh quang


Quân đội nhân dân Việt Nam là con đẻ của phong trào cách mạng và nhân dân. Tiếp tục đọc

Advertisement

Giá trị tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh trong “Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân”

Trong thời kỳ chuẩn bị tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, nhất là vào cuối năm 1944, tình hình diễn biến mau lẹ, thời cơ khởi nghĩa đang đến gần, lực lượng chính trị quần chúng đã phát triển mạnh mẽ, các lực lượng vũ trang cách mạng của quần chúng (du kích, tự vệ) lần lượt ra đời và phát triển nhanh chóng. Ngày 22-12-1944, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Bản Chỉ thị là sự kế thừa, phát triển những di sản tư tưởng quân sự phong phú của dân tộc, tiếp thu những giá trị tinh hoa tư tưởng của nhân loại. Tiếp tục đọc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại

Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, hiện đại là nội dung cốt lõi của Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội. Tư tưởng chiến lược quan trọng này của Người không chỉ là phương hướng xuyên suốt quá trình xây dựng quân đội ta gần 70 năm qua, mà còn là cơ sở lý luận trọng yếu để Đảng ta đề ra định hướng chiến lược cho sự nghiệp xây dựng quân đội trong thời kỳ mới.

Tiếp tục đọc