Bác Hồ viết Di chúc

Ngày 10/5/1965, Bác Hồ bắt đầu khởi thảo tài liệu được ghi chú “Tuyệt đối bí mật”. Bản thảo đầu tiên hoàn thành vào ngày 15/5/1965.

– Ngày 10/5/1965, Bác Hồ bắt đầu khởi thảo tài liệu được ghi chú “Tuyệt đối bí mật”. Đó là Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản thảo đầu tiên hoàn thành vào ngày 15/5/1965. Kể từ đó, mỗi năm, vào khoảng thời gian trước ngày sinh nhật, văn kiện này được Bác đem ra xem lại và hoàn thiện như một sự chủ động chuẩn bị một cách thanh thản và cẩn trọng cho việc ra đi mãi mãi.

Ngày 11/5/1968, Bác tiếp tục đem “Di chúc” ra sửa chữa và hoàn chỉnh đoạn viết về công tác chỉnh đốn Đảng:  “Theo ý tôi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình…”.

Ngày 10/5/1955 Bác nói chuyên tại Hội nghị bàn về công tác hộ đê toàn miền Bắc.Ngày 10/5/1955 Bác nói chuyện tại Hội nghị bàn về công tác hộ đê toàn miền Bắc.

Ngày 13/5/1968,  Bác lại bổ sung và viết thêm vào “Di chúc” phần chăm lo đời sống của dân  “Trong bao năm kháng chiến chống thực dân Pháp, tiếp đến chống đế quốc Mỹ, đồng bào ta, nhất là đồng bào nông dân, đã luôn luôn hết sức trung thành với Đảng và Chính phủ, ra sức góp của, góp người, vui lòng chịu đựng mọi khó khăn, gian khổ. Nay ta đã hoàn thành thắng lợi, tôi có ý đề nghị miễn thuế nông nghiệp để cho đồng bào hể hả, mát dạ, mát lòng, thêm niềm phấn khởi, đẩy mạnh sản xuất”.

Ngày 10/5/1969, Bác dự họp Hội nghị Trung ương 16 và phát biểu về nhiều nội dung quan trọng, trong đó nhắc nhở “phải giữ tinh thần độc lập, tự chủ và đoàn kết quốc tế”. Sau cuộc họp, Bác xem lại lần nữa bản thảo và sửa tiếp đoạn mở đầu của “Di chúc”. Hồi ức của Vũ Kỳ, thư ký của Bác cho biết :

“Hôm nay, Bác xem xét kỹ lại toàn bộ các bản viết trong 4 năm qua, nhưng chỉ chữa thêm 3 chỗ ở phần mở đầu. Trong câu “nhưng tinh thần, đầu óc vẫn sáng suốt bình thường”, Bác khẳng định lại bằng câu “nhưng tinh thần, đầu óc vẫn còn sáng suốt”… Trong câu “Khi người ta đã ngoài 70 tuổi…”, Bác bỏ chữ “tuổi” và thay vào chữ “xuân”. Bác dùng chữ “sẽ” thay cho chữ “phải” trong câu “phòng khi tôi phải đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác”.

Ngày 11/5/1969, sau khi ngồi sửa Di chúc, Bác gặp và trao đổi với Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nội dung sẽ nói với Hội nghị đại biểu cao cấp toàn quân. Trong bài nói ngày 13/5/1969 Bác đưa ra nhận định: “Thế giặc Mỹ thua đã rõ ràng, nhất định chúng sẽ hoàn toàn thất bại. Vì độc lập tự do, bộ đội ta, nhân dân ta không sợ hy sinh, gian khổ…” và chỉ thị: “Phải xây dựng lực lượng thật tốt, chất lượng thật cao. Trần Hưng Đạo xưa từng nói “Quân cần tinh, không cần nhiều”. ” Phải cố gắng học tập và luôn luôn gương mẫu về đạo đức cách mạng”.

Từ đó cho đến ngày sinh nhật lần cuối (19/5/1969), ngày nào Bác cũng dành thời giờ đọc lại Di chúc của mình và ngày hôm sau (20/5/1969) Chủ tịch Hồ Chí Minh xem lại bản Di chúc lần cuối cùng trước khi xếp vào phong bì cất đi “phòng khi tôi sẽ đi thăm cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột”. Điều cũng đáng nói là trong nhật ký của Vũ Kỳ cho biết, thời gian Bác chọn để ngồi viết và sửa Di chúc thường vào khoảng từ 9 đến 10h sáng, và Bác qua đời vào ngày 2/9/1969 vào lúc 9h47.

X&N
Vkyno (st)

Advertisement