Thiệp chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các năm

thiep.5Thiệp chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1948

thiep 3
Thiệp chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1949

thipe.4
Thiệp chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1951

thiep .1
Thiệp chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1952

thiep.2
Thiệp chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1953

thiep tet 6
Thiệp chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1957

thiep tet  7
Thiệp chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1958

thiep  8
Thiệp chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1965

thiep   9
Thiệp chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1962

thiep  10
Thơ mừng Xuân Đinh Mùi năm 1967 của Chủ tịch Hồ Chí Minh

thiep  11
Thơ chúc Tết Mậu Thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1968

thiep 12
Thơ chúc Tết đồng bào và chiến sĩ Xuân Kỷ Dậu của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm1969

Kim Yến (Tổng hợp)
bqllang.gov.vn