Quân đoàn 1: Triển khai toàn diện, hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch đề ra

Năm 2012, Đảng ủy Quân đoàn 1 có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; tích cực, chủ động triển khai toàn diện, hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch đề ra. Từ đó, chất lượng huấn luyện, SSCĐ, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị chính quy, xây dựng cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng có chuyển biến tiến bộ và đồng đều hơn năm 2011; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được cải thiện. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tiến hành thường xuyên, kịp thời dưới nhiều hình thức linh hoạt, bởi vậy, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ toàn Quân đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần đoàn kết thống nhất cao.

Năm 2013, Nghị quyết lãnh đạo của Quân đoàn tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xây dựng đơn vị VMTD và xây dựng tổ chức đảng VMTD với các chỉ tiêu cụ thể, như: 100% quân nhân, viên chức quốc phòng không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; giảm 50% số vụ việc vi phạm so với năm 2012; không có tổ chức đảng yếu kém…

HỒNG THẠNH
qdnd.vn

Advertisement