Tha tưởng đào – Anh ấy muốn trốn

THA TƯỞNG ĐÀO

Nhất tâm chỉ tưởng tự do cảnh,

Biền mệnh khiêu xa tha tẩu khai;

Khả tích tha bào bán lý hử,

Hựu bị cảnh binh tróc hồi lai!

ANH ẤY MUỐN TRỐN

Một lòng chỉ mong mỏi cảnh tự do,

Liều mạng nhảy xuống xe, anh ấy trốn;

Tiếc thay, mới chạy chừng nửa dặm,

Lại bị cảnh binh bắt đem về.

Tự do anh ấy hằng mong mỏi,

Liều mạng đâm nhào nhảy xuống xe;

Rủi quá chạy đâu chừng nửa dặm,

Bị ngay cảnh sát bắt lôi về!

NAM TRÂN dịch
cpv.org.vn