Đoàn kết mới thành công

Nói về đoàn kết dân tộc, Bác nói: “Vì sao nhân dân ta phải đoàn kết? Vì đoàn kết là sức mạnh để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược”. Bác cầm một chiếc đũa ở trên bàn, đưa cho một đồng chí cán bộ, bảo: “Chú bẻ đi”. Đồng chí đó bẻ một cách dễ dàng. Bác lại cầm tiếp một bó đũa và bảo: “Chú bẻ tiếp đi”. Đồng chí đó thưa: “Thưa Bác, cháu không bẻ được”. Bác liền bảo: “Thế đấy, nếu để riêng một chiếc đũa thì ta bẻ dễ dàng, còn hợp lại thành một bó đũa thì không thể bẻ được. Công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tuy còn lâu dài, gian khổ nhưng nhân dân ta biết đoàn kết một lòng, tạo thành sức mạnh phi thường, chúng ta sẽ chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược”.

Xuyên suốt và nhất quán trong cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ là tư tưởng đại đoàn kết các dân tộc, nhằm tập hợp, phát huy sức mạnh của các lực lượng cách mạng, phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Người đã tổng kết trong Di chúc: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta”. Tư tưởng lớn đó được Người cô đọng trong khẩu hiệu nổi tiếng: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Tư tưởng đoàn kết gắn bó máu thịt với cả cuộc đời của Người.

Trong Di chúc, Người đã căn dặn “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Đoàn kết toàn dân là một nội dung quan trọng, vì nó phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân và sự gắn bó mật thiết giữa nhân dân với Đảng thành một sức mạnh vô địch.

Kế thừa và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, Đại hội X của Đảng đã khẳng định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Hà An
baobinhdinh.com.vn