Nhân đỗ ngã – Nhân lúc đói bụng

Nhân đỗ ngã

Tòng tiền tống phạn thiên thiên tảo,

Hiện tại khai xan trì hựu trì;

Huống phục thời gian bất nhất định,

Thập, thập nhất, hoặc thập nhị thì.

Nhân lúc đói bụng

Trước đây ngày ngày đưa cơm rất sớm,

Bây giờ, bữa ǎn đã muộn lại càng muộn;

Huống chi lại thêm thời gian không nhất định,

Lúc thì mười giờ, lúc lại mười một, hoặc mười hai giờ.

Ngày ngày từ trước cơm đưa sớm,

Bữa bữa giờ đây cứ chậm hoài;

Huống nữa thời gian không nhất định,

Mười giờ, mười một hoặc mười hai.

NAM TRÂN dịch
cpv.org.vn

Advertisement