Chương XII – Phép đánh bằng lửa

Đánh bằng lửa có 5 cách:

1- Đốt người.

2- Đốt nơi địch để đồ đạc.

3- Đốt vận tải của địch.

4- Đốt kho tàng của địch.

5- Đốt dinh trại của địch.

Dùng lửa phải theo thiên thời và địa lý.

Đốt lửa phải có máy móc và tài liệu.

Nhen lửa phải xem thì giờ và ngày tháng.

Thì giờ là lúc khô ráo. Ngày, tháng là theo ngôi sao Kỵ ở phía đông nam, sao Bích ở phía đông bắc, sao Dực, sao Chẩn ở tây nam. (Bốn ngôi sao ấy chỉ rõ ngày nào gió thổi phương hướng nào).

Phải theo 5 thứ hoả công biến hoá mà tiếp ứng:

1- Lửa cháy phía trong, thì ngoài phải tiếp ứng mau.

2- Lửa cháy mà quân địch vẫn lặng lẽ, thì ta phải chờ, chớ đánh vội.

3- Lửa cháy rất mạnh, ta xét có thể đánh thì đánh, không thể đánh thì chớ đánh.

4- Nếu có thể đốt dinh trại phía ngoài của địch thì đốt, không cần chờ có nội ứng.

5- Lửa cháy trên gió, ta chớ tiến đánh dưới gió.

Ban ngày gió lâu. Ban đêm gió chóng.

Quân đội phải biết cách biến hoá của 5 thứ lửa mà giữ gìn. Cho nên lấy lửa mà đánh thì sáng, lấy nước mà đánh thì mạnh.

Nếu đánh được trận mà không mau mau thu lấy kết quả, thì không tốt. Vì hao phí sức người, sức của hư không. Cho nên người làm tướng phải tính trước.

Không có lợi thì ta chớ động. Không chắc thắng, thì chớ dùng binh, không đến nguy cơ, thì chớ chiến tranh.

Chúa không nên vì giận mà động viên. Tướng không nên vì cǎm khai chiến. Lợi cho nước thì ta hành động. Không lợi cho nước thì thôi. Giận có khi lại vui. Cǎm có khi lại hoà, nhưng nước mất thì không lại còn, người chết thì không lại sống. Cho nên chúa và tướng phải hết sức cẩn thận.

Đó là cách yên nước nhà và toàn quân đội.

cpv.org.vn