Nghiêm lệnh

Chính phủ hạ lệnh cho toàn thể nhân dân và bộ đội phải giúp đỡ cho quân đội Trung Hoa, trong lúc quân đội Trung Hoa thoái triệt.

Ai xâm phạm đến tính mạng, tài sản của quân đội Trung Hoa sẽ bị nghiêm trị.

Hà Nội, ngày 8 tháng 3 nǎm 1946
Chủ tịch Chính phủ
Hồ Chí Minh

Báo Cứu quốc, số 181,
ngày 9-3-1946.
cpv.org.vn

Advertisement