Giấy uỷ nhiệm

Chủ tịch Chính phủ Dân chủ Cộng hoà Việt Nam uỷ nhiệm hai ông Hoàng Quốc Việt và Huỳnh Vǎn Tiểng cùng về Nam Bộ với đoàn đại biểu Pháp đặng giải thích và thi hành bản Hiệp định đã ký giữa đại biểu Pháp và Chính phủ Việt Nam trong ngày 6 tháng 3 nǎm 1946 (34)

Nhân dân đồng bào Nam Bộ phải hết sức giúp hai ông Hoàng Quốc Việt và Huỳnh Vǎn Tiểng làm tròn phận sự.

Hà Nội, ngày 7 tháng 3 nǎm 1946

Chủ tịch
Chính phủ Việt Nam
Hồ Chí Minh

Bản gốc, lưu tại
Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.
cpv.org.vn