Thơ tặng các cháu nhi đồng

Bác mong các cháu “cho ngoan”,
Mai sau gìn giữ giang san Lạc – Hồng.
Sao cho nổi tiếng Tiên – Rồng,
Sao cho tỏ mặt nhi đồng Việt Nam.

Ngày 10 tháng 4 nǎm 1946

Báo Cứu quốc, số 239, ngày 14-5-1946.
cpv.org.vn

Advertisement