Nhiệm vụ hiện thời của đoàn thể tự vệ

a) Làm cho tổ chức vững chãi và phát triển, lôi kéo các phần tử thanh niên hǎng hái và yêu nước vào đoàn.

b) Cần phải cùng nhau nghiên cứu chính trị để nhận rõ đường lối. Hiểu rõ đường lối chính trị thì công tác đúng.

c) Cần phải quân sự hoá đoàn thể tự vệ, nghĩa là tập dượt cho đều và có một tinh thần kỷ luật, trong công việc hàng ngày cần phải theo một chương trình nhất định có quy củ. Hiện thời mình càng đi gần tới đích càng gặp nhiều nỗi khó khǎn. Nhưng mặc dầu khó khǎn, ta cũng phải cố gắng. Phải tin nhất định là thành công, phải thành công. Nhưng cần nhận rõ tình thế để rồi tuỳ cơ ứng biến mà tiến chứ không hàm hồ làm bừa một cách vô chính trị. Thái độ của ta cần giữ ôn hoà và lịch sự.

Nói ngày 9-4-1946.

Báo Cứu quốc, số 211, ngày 10-4-1946.
cpv.org.vn