Nhật ký hành trình của Hồ Chủ tịch – Bốn tháng sang Pháp (XXIV)

Hồ Chủ Tịch đi thăm cụ Blum

Ngày 25 tháng 7

8 giờ sáng, Bác sĩ Blendreux đến chào Hồ Chủ tịch.

1 giờ trưa, ông Rosenfelt mời Chủ tịch đến ǎn cơm.

4 giờ, Hồ Chủ tịch đi thǎm Cụ Blum. Cụ Blum là lãnh tụ Đảng Xã hội, làm Thủ tướng nǎm 1936-1937. Đối với cuộc vận động độc lập nước ta, Cụ rất tán thành. Nǎm nay Cụ Blum 76 tuổi, nhưng ngày nào cũng viết báo, cũng khai hội. Tính vui vẻ hiền lành lắm. Trong mấy nǎm Pháp bị Đức chiếm, Cụ bị bắt giam ở bên Đức.

8 giờ chiều, Cụ Thoumyre, Tổng thư ký của Hội Kinh tế Pháp quan hệ với Đông Dương, đến gặp Cụ Chủ tịch nói chuyện tình hình kinh tế ở nước ta.

Tin thế giới:

1) Kết quả cuộc tuyển cử ở ấn Độ: Trong 389 người trúng cử, phe Quốc hội ấn Độ được 207 người, phe Hồi Hồi 73 người. Còn thì về đảng phái khác.

2) Nước Pháp mua lại 152 triệu quan những thứ hàng hoá quân đội Mỹ còn thừa lại.

Hôm 23, ở Thượng Hải có 7 vạn người Tàu biểu tình chống quân đội Mỹ đóng lâu ở Tàu và chống nội tranh.

Ông Anderson (Anh), Chủ tịch của Hội nghiên cứu sức nguyên tử, cho biết rằng: Người Anh có một thứ khí giới còn mạnh hơn, độc hơn bom nguyên tử, ấy là khí giới bằng vi trùng và hoá học.

Đ.H

cpv.org.vn