Lời khuyên sinh viên Trường quân y

Phải chǎm lo học hành và gắng thực hiện 5 điều: HĂNG HÁI, HY SINH, BÁC ÁI, ĐOÀN KẾT, KỶ LUẬT

Báo Cứu quốc, số 414,
ngày 23-11-1946.
cpv.org.vn

Advertisement