Công việc khẩn cấp bây giờ

KHÁNG CHIẾN VÀ KIẾN QUỐC

Một mặt phá hoại

Một mặt kiến thiết

Phá hoại để ngǎn địch

Kiến thiết để đánh địch

Hai việc đều phải có người, có nhiều người.

Người về quân sự: – Tổ chức bộ đội (tự vệ, dân quân)

– Chỉ huy bộ đội (tự vệ, dân quân)

– Làm khí giới

– Cung cấp lương thực.

Người về kinh tế: – Tǎng gia sản xuất (gạo, muối)

– Mua bán

– Thủ công nghệ (vải, giấy, v.v.)

– Vận tải.

Người về chính trị: – Tuyên truyền

– Tổ chức

– Huấn luyện

– Động viên dân chúng.

Người về giao thông: Mục này nói riêng, phải đặc biệt chú ý. Vì giao thông là mạch máu của tổ chức. Giao thông tốt thì các việc đều dễ dàng. Giao thông xấu thì các việc đình trễ.

Người ở đâu ra?

1. Là các đảng viên nam nữ hiện có.

2. Trong lúc này tỏ ra nhiều phần tử hǎng hái, hoặc trong lúc chiến đấu, hoặc trong công việc khác. Phải ra sức kéo họ. (Phải làm khéo, vì có người hǎng hái, nhưng không tán thành Đỏ).

3. Phải chọn một số khá đông thanh niên, để huấn luyện họ, đào tạo họ.

Đảng viên – Cần phải rửa sạch những thói hẹp hòi, phu diễn 1 , tự đại, ỷ lại, lười biếng, nhút nhát, hủ hoá.

Cần phải kỷ luật, hoạt bát, siêng nǎng, dũng cảm, có sáng kiến, làm kiểu mẫu.

Trước hết phải ǎn ở làm sao cho dân phục, dân yêu, dân nghe.

Đó là các bảo đảm cho thắng lợi.

TRƯỜNG KỲ KHÁNG CHIẾN

Ta phải hiểu và phải cho dân hiểu rằng: Cuộc kháng chiến sẽ rất gay go cực khổ.

Dù địch thua đến 99%, nó cũng rán sức cắn lại. Vì nó thất bại ở Việt Nam, thì toàn bộ cơ nghiệp đế quốc nó sẽ tan hoang.

Vì vậy, nó sẽ đem rất nhiều viện binh (cũng không quá số 10 vạn) tàu bay xe tǎng. Nó sẽ tàn phá khủng bố rất dữ dội. Mục đích là mong làm cho dân ta hoảng sợ, do hoảng sợ đến đầu hàng.

Nhưng ta phải hiểu: Lực lượng địch chỉ có chừng ấy thôi. Ta kiên quyết chống chọi cho qua giai đoạn “chớp nhoáng” đó, thì địch sẽ xẹp, ta sẽ thắng.

Vì vậy, ta phải có, và phải làm cho dân ta có Tín tâm và Quyết tâm. Dùng lời lẽ giản đơn, rõ rệt mà giải thích cho quần chúng. Cố rán sức qua khỏi mùa đông lạnh lẽo, thì ta sẽ gặp mùa xuân. Qua khỏi trận khủng bố ráo riết của địch, thì ta sẽ thắng lợi.

*

*      *

Tổ chức du kích khắp nơi.

Tǎng gia sản xuất khắp nơi.

Dù phải rút khỏi các thành phố, ta cũng không cần.

Ta sẽ giữ tất cả thôn quê.

Khi chỉ có hai bàn tay trắng, với một số đồng chí bí mật, leo lói trong rừng, ta còn gây nên cơ sở kháng Nhật, kháng Pháp. Huống gì bây giờ, ta có quân đội, có nhân dân. Nam Bộ, địa thế khó, chuẩn bị kém, mà kháng chiến đã hơn một nǎm. Ta địa thế tốt, lực lượng nhiều hơn, nhất định kháng chiến được mấy nǎm, đến thắng lợi.

Viết ngày 5-11-1946.
Bút tích lưu tại Bảo tàng
Cách mạng Việt Nam.
cpv.org.vn

Advertisement