Khen thưởng cho đúng

Từ năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Từ đó, phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng đã mang lại kết quả to lớn, gắn với sự phát triển của đất nước. Thực tiễn cho thấy, việc tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua ái quốc ở nước ta trong những năm qua đã mang lại những thành quả to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Mặc dù, Đảng và Nhà nước đã xác định phong trào thi đua, khen thưởng đóng vai trò quan trọng đối với sự nghiệp phát triển đất nước nhưng cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tế còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Có thời điểm, phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các ngành, các địa phương có phần bị xem nhẹ; thậm chí có nhiều nơi việc tổ chức thực hiện còn nặng tính hình thức nên chưa mang lại hiệu quả thiết thực. Điều đáng buồn là trong thực tế vẫn còn cơ chế “xin – cho” trong khen thưởng.

Để động viên, khuyến khích những nhân tố tích cực-những công nhân, lao động trực tiếp sản xuất, các kỹ sư, nhà khoa học… dám nghĩ dám làm, cần phải khen đúng người, thưởng đúng việc. Việc lạm dụng khen thưởng, hoặc “khen quan thì nhiều, dân thì ít” sẽ triệt tiêu những ý tưởng, tư duy sáng tạo, đổi mới của cá nhân, dẫn đến hậu quả làm giảm nhiệt huyết của các phong trào thi đua. Đó là chưa kể, hiện tượng chạy theo thành tích thông qua việc mua bằng, mua giải thưởng hoặc thương mại hóa tổ chức giải thưởng… đang gây bất bình trong dư luận. Còn giới doanh nghiệp ngoài quốc doanh – lực lượng hùng hậu đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp phát triển đất nước – trong nhiều trường hợp vẫn còn bị “quên”… xét khen thưởng là thiếu công bằng! Vấn đề đặt ra là phải nhìn ra được những tồn tại và hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng, có cách làm phù hợp, thực chất để tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thi đua trong xã hội phát huy hiệu quả tích cực của nó.

Bác Hồ từng chỉ rõ ra rằng “Thi đua – khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”. Lời dạy này đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Để phong trào thi đua bám rễ vào đời sống xã hội, cách thức và nội dung phải luôn đổi mới, từ đó tạo ra sức sống mới, động viên mọi người cùng vào cuộc. Làm được như vậy việc khen thưởng mới đúng thực chất!

  • Vân Hà

baobinhdinh.com.vn