Tinh thành đoàn kết

Ngày 24 tháng 11 nǎm 1945, sáu đại biểu là:

Hồ Chí Minh

Nguyễn Hải Thần

Vũ Hồng Khanh

Lê Tùng Sơn

Cù Huy Cận

Phan Trâm

khai hội thảo luận việc đoàn kết để cứu quốc. Trong cuộc thảo luận, các đại biểu đều khai thành bố công 1 rất là thân thiết.

Lúc khai hội rồi, các đại biểu đồng ý mấy điều sau này:

1) Hai bên đều đảm bảo không được công kích lẫn nhau bằng lời nói và bằng hành động.

2) Hai bên đều kêu gọi đoàn kết.

3) Hai bên đều kêu gọi ủng hộ kháng chiến ở Nam Bộ.

4) Hai bên đều phụ trách thực hiện ba điều trên đó.

Những việc thảo luận sẽ đồng thời tuyên bố sau.

Ký tên: Hồ Chí Minh

Nguyễn Hải Thần

Vũ Hồng Khanh

Lê Tùng Sơn

Cù Huy Cận

Phan Trâm

Báo Cứu quốc, số 101,
ngày 26-11-1945.
cpv.org.vn

———————————–

1. Tuyên ngôn Độc lập: Ngày 2-9-1945, tại Vườn hoa Ba Đình (Hà Nội), thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập do Người khởi thảo, tuyên bố trước đồng bào cả nước và nhân dân thế giới việc thủ tiêu chế độ thực dân phong kiến ở Việt Nam và thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Trong vǎn kiện lịch sử này, sau khi tố cáo những tội ác tầy trời của bọn thực dân và phong kiến tay sai trong gần một thế kỷ qua, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định những quyền dân tộc cơ bản của dân tộc Việt Nam và trịnh trọng tuyên bố với thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Kết tinh truyền thống lịch sử kiên cường bất khuất của dân tộc ta, Tuyên ngôn Độc lập là tác phẩm bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là bản anh hùng ca mở đầu một kỷ nguyên mới của dân tộc – Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Tr.1.