Trả lời thư chúc mừng của Hội nhi đồng công giáo khu Thượng Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Đông (10-5-1947)

Bác cảm ơn các cháu, Bác khuyên các cháu:

– Biết giữ kỷ luật.

– Siêng học, siêng làm.

– Yêu Chúa, yêu nước.

Bác hôn các cháu
Ngày 10 tháng 5 nǎm 1947
HỒ CHÍ MINH

Sách Những lời kêu gọi của
Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật,
Hà Nội, 1958, t.1, tr. 173.
cpv.org.vn