Lời cảm ơn đồng bào (21-3-1947)

Khắp mọi nơi, các đoàn thể, các bộ đội, các hội tôn giáo, các cháu thiếu nhi, đều có gửi thư hứa với tôi:

– Kiên quyết ủng hộ trường kỳ kháng chiến,

– Ra sức thực hành tǎng gia sản xuất,

– Hết lòng giúp đỡ đồng bào tản cư,

– Cố gắng phát triển bình dân học vụ.

Tôi thay mặt Chính phủ cảm ơn đồng bào và trịnh trọng hứa với đồng bào rằng Chính phủ quyết làm trọn nhiệm vụ kháng chiến cứu quốc, quyết không phụ lòng trông cậy của quốc dân, và quyết tranh lấy quyền thống nhất và độc lập cho Tổ quốc.

Chào thân ái và quyết thắng
Ngày 21 tháng 3 nǎm 1947
HỒ CHÍ MINH

Sách Lời Hồ Chủ tịch,
Nha Thông tin Việt Nam, 1948, t.1, tr.59.
cpv.org.vn