Gửi đồng bào xã N.L, huyện Hưng Nhân, tỉnh Thái Bình (25-9-1947)

Tôi được tin rằng: từ tháng 5 này, đồng bào trong xã đều biết chữ. Tôi rất vui lòng. Thế là tốt lắm.

Có kết quả tốt đẹp đó, là nhờ các cụ phụ lão hǎng hái hô hào, các vị thân sĩ hǎng hái giúp đỡ, các anh em bình dân học vụ hǎng hái dạy dỗ và toàn thể đồng bào hǎng hái học tập.

Tôi mong xã N.L. nay đã thành một xã kiểu mẫu trong cuộc đấu tranh chống giặc dốt, thì trong mọi công việc kháng chiến, kiến quốc, xã N.L. cũng sẽ cố gắng làm kiểu mẫu.

Tôi thay mặt Chính phủ khen ngợi đồng bào xã N.L. và khuyên đồng bào cứ cố gắng học thêm cho tiến bộ nữa.

Đồng thời, tôi mong các xã khác trong huyện và trong tỉnh, đều cố gắng theo cho kịp xã N.L. làm sao cho đồng bào trong xã mình đều biết chữ. Đó là một sự thắng lợi mà đồng bào phải cố tranh cho được.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 712,
ngày 26-9-1947.
cpv.org.vn