Thư gửi Ty Giáo dục, các hiệu trưởng, giáo viên và các cháu học trò khu X (1-1948)

(Nhờ Uỷ ban kháng chiến khu chuyển giao)

Tôi rất vui lòng nghe Đặc phái đoàn của Chính phủ đi kinh lý về báo cáo rằng:

Nhân viên giáo dục và học sinh khu X khá hoạt động và có nhiều sáng kiến tham gia công cuộc kháng chiến.

– ở mỗi trường có 1 vườn tǎng gia sản xuất.

– Học trò trường trung học kháng chiến ở Đào Giã, đã trồng được 80.000 cây sắn.

– Những trường tiểu học, các học trò đã trồng và đã lấy được khoai, ngô, sắn làm lương khô tặng bộ đội.

Nǎm nay, các trường đang trồng rau để bán lấy tiền giúp Quỹ thương binh và mùa đông kháng chiến.

– Học trò trường Cao Xá (Hạc Trì), sáng thì học, chiều thì giúp việc xã hội trong các làng, đã sửa được giếng, và lấy bông gạo may áo trấn thủ để tặng bộ đội. Ngày nghỉ thì đi thǎm thương binh.

– Các giáo viên đã quyên 1 ngày lương, để giúp thương binh.

– Trước kia trong khu không có trường trung học nào, từ ngày độc lập, trong khu đã sửa được 5 trường trung học.

– Đồng bào các xã đã tự hùn tiền mở 1 trường trung học.

– Nhờ sự cố gắng của ông Hiệu trưởng, và sự sốt sắng giúp đỡ của đồng bào trong làng, mà Yên Luật đã lập được l trường trung học.

– Do sự hoạt động của ông Ty trưởng Vương Kim Toàn và sự hǎng hái của nam nữ giáo viên bình dân học vụ mà đã có sách in để cho đồng bào thiểu số học.

Đó là những thành tích khá tốt đẹp trong mặt trận vǎn hoá của ta. Tôi thay mặt Chính phủ mà khen ngợi:

Các ông Ty trưởng giáo dục và bình dân học vụ,

Các ông Hiệu trưởng và anh chị em giáo viên, cùng các cháu học trò, đã áp dụng Học với Hành, đã thực hiện kháng chiến bằng vǎn hoá, vǎn hoá của kháng chiến.

Đồng thời, tôi cảm ơn đồng bào Cao Xá, Yên Luật, và các làng, mặc dầu những sự khó khǎn thiếu thốn trong lúc này, đồng bào đã ra sức ủng hộ giáo dục, ủng hộ kháng chiến.

Tôi mong rằng: nay đã sẵn cái nền tảng đó, các ông Ty trưởng, các anh chị em giáo viên, các cháu học sinh, cùng toàn thể đồng bào, cố gắng thêm, làm sao cho khu X trở nên một khu kiểu mẫu về mặt giáo dục cũng như về mặt kháng chiến.

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng 1 nǎm 1948
HỒ CHÍ MINH

Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn