Thư gửi gia đình bà Hoàng Hữu Nam (4-1948)

Gửi gia đình bà Hoàng Hữu Nam,

Nhân ngày giỗ nǎm thứ nhất của chú Nam, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, tôi nhân danh tôi và thay mặt Chính phủ, kính cẩn nghiêng mình trước anh hồn chú Nam và gửi lời thân ái thǎm thím và các cháu.

Tháng 4 nǎm 1948
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 930,
ngày 10-5-1948.
cpv.org.vn