Điện chia buồn gửi Chủ tịch Enpiđich Quyrinô (7-5-1948)

Kính gửi ông Enpiđích Quyrinô,

Chủ tịch nước Phi Luật Tân,

Chúng tôi rất lấy làm đau đớn được tin Chủ tịch Rớcxa (Roxar) từ trần. Nhân danh Chính phủ và nhân dân Việt Nam và riêng tôi, xin ngài nhận chuyển cho Chính phủ và nhân dân Phi Luật Tân những lời chia buồn thành thực của chúng tôi.

HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, chi nhánh
số 6, số 921, ngày 7-5-1948.
cpv.org.vn