Thư gửi anh em thương binh trại an dưỡng Liên khu X (6-1948)

Cảm ơn các chú đã gửi chè biếu tôi. Chè ngon lắm, vì tự các chú đã sản xuất được. Tôi rất vui lòng, các chú hǎng hái tham gia cuộc Thi đua ái quốc, quyết chí đi đến tự cấp tự túc. Tôi chắc các chú sẽ thành công.

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng 6 nǎm 1948
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, chi nhánh
số 6, số 958, ngày 14-6-1948.
cpv.org.vn