Thư gửi Hội nghị vǎn hoá toàn quốc lần thứ hai (15-7-1948)

Gửi Hội nghị vǎn hoá toàn quốc,

Nhân dịp Hội nghị vǎn hoá toàn quốc, tôi gửi lời thân ái chúc mừng các đại biểu.

Trong sự nghiệp vĩ đại kháng chiến kiến quốc của dân tộc ta, vǎn hoá gánh một phần rất quan trọng. Từ ngày chính quyền dân chủ thành lập đến nay, các nhà vǎn hoá ta đã cố gắng và đã có thành tích. Song từ nay trở đi chúng ta cần phải xây đắp một nền vǎn hoá kháng chiến kiến quốc của toàn dân. Muốn đi đến kết quả đó, tôi thiết tưởng, các nhà vǎn hoá ta cần tổ chức chặt chẽ và đi sâu vào quần chúng.

Nhiệm vụ của vǎn hoá chẳng những để cổ động tinh thần và lực lượng kháng chiến kiến quốc của quốc dân, mà cũng phải nêu rõ những thành tích kháng chiến kiến quốc vĩ đại của ta cho thế giới. Các nhà vǎn hoá ta phải có những tác phẩm xứng đáng, chẳng những để biểu dương sự nghiệp kháng chiến kiến quốc bây giờ, mà còn để lưu truyền cái lịch sử oanh liệt kháng chiến kiến quốc cho hậu thế.

Đang có phong trào Thi đua ái quốc của toàn dân, tôi mong rằng Hội nghị sẽ có một chương trình thi đua ái quốc về mặt trận vǎn hoá. Tôi chắc rằng sau Hội nghị, vǎn hoá của ta sẽ có một sự phát triển mạnh mẽ.

Chào thân ái và quyết thắng
Ngày 15 tháng 7 nǎm 1948
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1011,
ngày 12-8-1948.
cpv.org.vn