Thư gửi báo Vệ quốc quân (7-1948)

– Báo “Vệ quốc quân” phải là người bạn thân thiết của mỗi một chiến sĩ Vệ quốc quân. Vì vậy cần phải đi sát với sự sinh hoạt và sự phát triển của Vệ quốc quân.

– Mỗi một chiến sĩ Vệ quốc quân phải là một người bạn thân thiết của báo “Vệ quốc quân”. Vì vậy phải giúp cho báo “Vệ quốc quân” phát triển.

Tháng 7 nǎm 1948
HỒ CHÍ MINH

Báo Vệ quốc quân, số 28, ngày 19-8-1948.
cpv.org.vn