Thư gửi Trung đoàn 101 Thừa Thiên (8-1948)

Gửi Trung đoàn 101 Thừa Thiên,

Cảm ơn các chú đã gửi biếu tôi một cái khǎn. Tôi và Chính phủ vẫn biết hoàn cảnh ở Thừa Thiên khó khǎn. Song chính vì khó khǎn, mà chắc rằng bộ đội ta càng thêm kiên quyết, thêm dũng cảm. Tôi mong rằng: Trong cuộc Thi đua ái quốc, luyện quân lập công này các chú cố gắng diệt nhiều giặc, cướp nhiều súng hơn, giật cho kỳ được giải vinh dự mà tôi và Chính phủ đã sẵn sàng khen thưởng.

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng 8 nǎm 1948
HỒ CHÍ MINH

Bản đánh máy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh,
bản chụp lưu tại Viện Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn