Thư gửi đội lão quân huyện Nam Đàn (17-2-1949)

Gửi Đội lão quân Nam Đàn,

Tôi rất vui lòng thay mặt Chính phủ chúc mừng Đội lão quân Nam Đàn đã thành lập và mong rằng: Các huyện, các tỉnh khác cũng sẽ thành lập những đội lão quân.

Theo ý tôi thì các Đội lão quân cần phải tổ chức đường hoàng và công tác thiết thực nhằm vào 3 điểm chính:

1. Quân sự: Đôn đốc dân quân du kích các làng tổ chức hẳn hoi, luyện tập chu dáo, canh gác cẩn thận. Khuyến khích thanh niên hǎng hái tham gia bộ đội để giết giặc ngoại xâm.

2. Kinh tế: Đôn đốc đồng bào trong huyện ra sức tǎng gia sản xuất để đủ ǎn, đủ mặc và giúp đỡ bộ đội để diệt giặc đói.

3. Vǎn hoá: Đôn đốc đồng bào hǎng hái đi học để diệt giặc dốt.

Nói tóm lại: Nhiệm vụ chính của Đội lão quân là làm cho phong trào Thi đua ái quốc sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, bền bỉ để làm cho giai đoạn cầm cự mau thắng lợi và để chuẩn bị đầy đủ cho cuộc tổng phản công.

Tôi chúc Đội lão quân phát triển.

Chào thân ái và quyết thắng
Ngày 17 tháng 2 nǎm 1949
HỒ CHÍ MINH

Sách Bác Hồ với quê hương Nghệ Tĩnh, Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Nghệ Tĩnh, 1977, tr.35-36.
cpv.org.vn