Thư gửi chiến sĩ đường số 5 (5-3-1949)

Nam nữ dân quân du kích đường số 5 nǎm ngoái đánh giặc khá, sang nǎm 1949, anh chị em du kích đường số 5 phải cố gắng thêm, đánh nhiều hơn, mạnh hơn để lập công to hơn nữa. Và để làm kiểu mẫu cho dân quân du kích khác. Tôi chờ đợi nhiều tin thắng lợi của các bạn. Sẽ đặc biệt thưởng đội nào lập công to nhất.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1183,
ngày 5-3-1949.
cpv.org.vn