Trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Cứu quốc (11-6-1949)

Hỏi: Xin Chủ tịch cho biết ý nghĩa việc Nga bỏ phong toả Ba Lan, và việc đại biểu bốn cường quốc đang họp ở Ba Lê?

Trả lời: Đó là một sự hoà hoãn giữa Nga và Mỹ và là một thắng lợi của lực lượng hoà bình thế giới.

Hỏi: Ở Trung Hoa, Tưởng Thống chế càng ngày càng thất bại, Quân giải phóng càng ngày càng thắng lợi, xin Chủ tịch cho hay vì lẽ gì?

Trả lời: Tưởng Thống chế thất bại vì không được lòng dân, Quân giải phóng thắng lợi vì được toàn dân ủng hộ.

Hỏi: Theo ý Chủ tịch chừng bao giờ cuộc nội chiến ở Trung Hoa sẽ kết liễu, và ảnh hưởng của nó đối với nước ta như thế nào?

Trả lời : Quân giải phóng đã lấy hết những cǎn cứ trọng yếu ở Hoa Nam như Hàng Châu, Nam Xương, Tràng Xa, v.v.. Cứ cái đà ấy thì cuộc nội chiến Trung Hoa có thể kết liễu trong nǎm nay. Trung Hoa là một nước lớn ngót 5 trǎm triệu dân, chiến tranh hay hoà bình, chẳng những ảnh hưởng đến nước ta mà ảnh hưởng đến cả thế giới.

Hỏi: Rơve, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp vừa sang Việt Nam. Theo dư luận thì ông ta sang để thay đổi chiến lược đối phó với Việt Nam. Xin Chủ tịch cho biết ý kiến Người về việc ấy?

Trả lời : Lại phải thay đổi chiến lược, thế là một lần nữa Pháp lại tự thú chiến lược của họ từ trước đã thất bại. Nǎm 1947, Pháp kéo đại quân ồ ạt lên Việt Bắc, kết quả thất bại. Nǎm 1948 và sang 1949, Pháp thay đổi chiến lược tiến dần từng bước, tiến đến đâu củng cố đến đấy. Nhưng kết quả cũng thất bại. Quân Pháp bây giờ ở vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, rải rộng ra thì bị ta tiêu diệt, thu hẹp lại thì bị ta bao vây, họ muốn thay đổi gì cũng chỉ thất bại mà thôi.

Hỏi: Thưa Chủ tịch, ngày 19-5 vừa rồi, tuy Chủ tịch không muốn đồng bào kỷ niệm to, nhưng đâu đâu cũng kỷ niệm long trọng, chắc Chủ tịch nhận được nhiều quà quý lắm?

Trả lời : Món quà quý nhất đối với tôi là những báo cáo thành tích Thi đua ái quốc như:

– Bộ đội, dân quân thi đua giết giặc.

– Đồng bào thi đua tǎng gia sản xuất và học tập.

– Các nhân viên chính quyền và đoàn thể thi đua sửa đổi lối làm việc.

– Đồng bào điền chủ thi đua giảm địa tô và quyên ruộng.

– Chị em phụ nữ thi đua tình nguyện góp quỹ tham gia kháng chiến.

– Cả các cháu nhi đồng cũng hǎng hái thi đua.

– Đồng bào trong vùng địch thì thi đua kháng chiến một cách âm thầm nhưng oanh liệt.

– Đồng bào hải ngoại cũng thi đua kháng chiến bằng nhiều hình thức.

Nhưng tôi chắc món quà ấy mới là một phần nhỏ, đồng bào và chiến sĩ ta còn tiếp tục cố gắng, tôi sẽ nhận món quà to hơn nhiều nữa, món quà đó tên là:

Tổng phản công thắng lợi hoàn toàn.

Báo Cứu quốc, số 1266,
ngày 11-6-1949.
cpv.org.vn

Advertisement