Lời ghi ở trang đầu quyển sổ vàng của trường Nguyễn ái Quốc Trung ương (9-1949)

Học để làm việc,
làm người,
làm cán bộ.

Học để phụng sự Đoàn thể,

“giai cấp và nhân dân,
Tổ quốc và nhân loại”.

Muốn đạt mục đích, thì phải
cần, kiệm, liêm, chính,
chí công, vô tư.

Tháng 9 nǎm 1949
HỒ CHÍ MINH

Bút tích ghi ở trang đầu Sổ vàng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, bản chụp lưu tại Viện Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn