Thư khen các nhân viên và cơ quan quân, dân, chính đã đánh thắng giặc lụt (10-11-1949)

Bốn nǎm nay, mặc dầu hoàn cảnh khó khǎn do giặc Pháp gây ra, ta đã giữ vững đê điều, đã đánh thắng giặc lụt.

Đó là một thắng lợi bộ phận trong thắng lợi chung của toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến.

Có thắng lợi ấy là nhờ sự hǎng hái, cố gắng, đồng tâm, và sự phối hợp chặt chẽ giữa hành chính, chuyên môn, bộ đội, đoàn thể và nhân dân.

Tôi rất vui lòng thay mặt Chính phủ gửi lời khen ngợi:

Các Uỷ ban kháng chiến hành chính,

Các nhân viên chuyên môn,

Các bộ đội,

Các đoàn thể nhân dân, đã có công trong việc sửa đê, hộ đê nǎm nay.

Tôi mong rằng mọi người và mọi cơ quan cứ theo đà ấy, cố gắng thi đua, tẩy bỏ những khuyết điểm còn sót lại, phát triển những ưu điểm đã sẵn có, sao cho đê điều nǎm sau sẽ được sửa chữa và gìn giữ sớm hơn nữa.

Với sức đoàn kết và thi đua, chúng ta đã đánh thắng giặc lụt, thì cũng với sức đoàn kết và thi đua, chúng ta quyết đánh tan giặc thực dân.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1393, ngày 10-11-1949.
cpv.org.vn