Gửi đồng chí Trần Canh (20-1-1950)

Khi xưa gặp chú một thanh niên,
Nay chú cầm quân giữ soái quyền.
Trǎm vạn hùng binh theo lệnh chú,
Giữ gìn cách mạng cõi Điền biên 2 .

20-1-1950

Sách Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh,
Nxb Vǎn học, Hà Nội, 1990, tr.38.
cpv.org.vn