Thư gửi Hội nghị kháng chiến hành chính toàn quốc (2-1950)

Nǎm nay, Hội nghị kháng chiến hành chính có đủ đại biểu Nam, Trung, Bắc. Đó là một bước tiến khá lớn. Tôi gửi lời thân ái chào thǎm các đại biểu. Sau đây là vài ý kiến của tôi đối với nhiệm vụ của Hội nghị.

Hội nghị:

– Cần phải thật thà vạch rõ những khuyết điểm trong nǎm vừa qua, để cùng nhau tìm cách sửa đổi.

– Nêu rõ những ưu điểm đã lượm được, để định kế hoạch của nǎm 1950, quyết chuyển mạnh sang tổng phản công.

– Thảo luận kỹ lưỡng những vấn đề rất quan trọng như: Chỉnh đốn và kiện toàn bộ máy chính quyền; sửa đổi và thống nhất cách làm việc; thiết thực thực hiện quân dân chính nhất trí; giải quyết vấn đề cán bộ; chỉnh đốn và đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc.

Hội nghị sẽ cǎn cứ thiết thực vào tình hình cả nước và tình hình từng khu, nhằm đúng nhiệm vụ của giai đoạn mới mà giải quyết các vấn đề cho thật sát. Đồng thời định những phương pháp cần thiết, để đảm bảo việc thi hành quyết nghị cho đúng và kịp thời.

Chúc Hội nghị thành công.

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng 2 nǎm 1950
HỒ CHÍ MINH

Tài liệu lưu tại
Bảo tàng Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn