Ly Bắc Kinh – Rời Bắc Kinh (11-3-1950)

Ký Bắc thiên tâm huyền hạo nguyệt,
Tâm tuỳ hạo nguyệt cộng du du.
Hạo nguyệt thuỳ phân vi lưỡng bán?
Bán tuỳ cựu hữu, bán chinh phu.

11-3-1950

Dịch nghĩa

RỜI BẮC KINH

Giữa lòng trời Ký Bắc treo vầng trǎng sáng trắng,
Lòng ta theo trǎng sáng cùng man mác.
Vầng trǎng sáng kia ai chia làm hai nửa?
Một nửa theo cùng bạn cũ, một nửa soi khách
đường trường.

Dịch thơ

RỜI BẮC KINH

Trời Ký Bắc treo vầng trǎng rọi,
Lòng theo trǎng vời vợi sáng ngời.
Vầng trǎng ai xẻ làm đôi?
Nửa theo bạn cũ, nửa soi lữ hành.2)

Bản chụp bút tích bài thơ
lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn