Thư gửi chiến sĩ và cán bộ Hoà Bình (27-11-1950)

Gửi chiến sĩ và cán bộ Hoà Bình,

Các chú đã đánh bật giặc ra khỏi Hoà Bình. Bác vui lòng thay mặt Chính phủ khen ngợi các chú. Sau đây là những việc cần phải làm ngay:

– Xét kỹ và báo cáo những đơn vị và cá nhân có công trạng đặc biệt để Chính phủ khen thưởng.

– Kiểm thảo và tổng kết kinh nghiệm để sửa chữa khuyết điểm và phát triển ưu điểm.

– Canh phòng cẩn thận, tuyệt đối không được vì thắng mà kiêu, không được chủ quan.

– Giúp địa phương chỉnh đốn hành chính cho có ngǎn nắp.

– Bộ đội phải giúp đồng bào tǎng gia sản xuất.

– Thực hành chính sách toàn dân đại đoàn kết.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Báo Sự thật, số 151, ngày 27-11-1950.
cpv.org.vn