Khen thưởng thanh niên (1-1-1951)

Nhân dịp Tết nǎm mới, Bác rất vui lòng nêu tên các cháu kiểu mẫu như sau:

Thanh niên xung phong thi đua sản xuất:

– Trương Thị Xin, 20 tuổi (L.K.4) tǎng gia 437 phần 100.

– Ngô Vǎn Phú, 24 tuổi (L.K.4) tǎng gia 436 phần 100.

– Bùi Danh Tùng, 27 tuổi (L.K.3) tǎng gia 300 phần 100

– Trần Mậu Khanh, 24 tuổi (L.K.4) tǎng gia 290 phần 100.

– Hồ Bá Tùng, 27 tuổi (L.K.4) tǎng gia 262 phần 100.

– Phạm Quang Đang, 26 tuổi (L.K. Việt Bắc) tǎng gia 230 phần 100.

– Vũ Vǎn Mông, 25 tuổi (L.K.4) tǎng gia 153 phần 100.

Đoàn thanh niên xung phong giúp việc trong Chiến dịch Trung du.

Thanh niên kiểu mẫu trong bộ đội.

Chắc các cháu còn nhiều cháu kiểu mẫu, nhưng chưa có tên ở đây, mong các đoàn thể địa phương báo cáo ngay.

Mong các cháu được khen sẽ cố gắng tiến bộ mãi để giữ vững cái vinh dự vẻ vang là thanh niên kiểu mẫu.

Mong rằng những cháu chưa được khen sẽ cố gắng thi đua (bất

kỳ ở trường học, cơ quan, ở bộ đội, nhà máy hoặc ở nông thôn) để lần sau Bác được sung sướng nêu lên nhiều, rất nhiều cháu hơn nữa.

Bác hôn các chú

Ngày 1 tháng 1 nǎm 1951
BÁC HỒ

Sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1960, t.II, tr.62.
cpv.org.vn

Advertisement