Thư gửi Nha bình dân học vụ (24-1-1951)

Nhân dịp nǎm mới, tôi đã đề nghị và Chính phủ đã tán thành thưởng Huân chương Kháng chiến cho Nha bình dân học vụ.

Đó là một khen thưởng rất xứng đáng, cũng là một khen thưởng chung:

– Cho tất cả nam nữ cán bộ trong nước và ngoài nước đã có công trên mặt trận diệt giặt dốt.

– Cho tất cả các vị phụ lão và thân sĩ đã ủng hộ bình dân học vụ.

– Cho tất cả đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài đã cố gắng thi đua thoát nạn mù chữ.

Tôi rất sung sướng khi nhận được thư của các cụ già 80, 90 tuổi ở các nơi, và các cháu nhi đồng 7, 8 tuổi ở các miền ngược, báo cho tôi biết rằng các cụ, các cháu đã biết đọc, biết viết.

Tôi rất cảm động khi tôi được biết rằng 99 phần 100 những đồng bào không may bị giặc Pháp giam cầm ở Côn Lôn, ở các khám cũng không vì cực khổ khó khǎn mà nản lòng, cũng thi đua dạy bảo nhau học và cũng đã thoát nạn mù chữ. Những thành tích ấy đều do tinh thần yêu nước mà ra.

Từ ngày nhân dân ta nắm chính quyền đến nay, 13 triệu nam nữ đồng bào đã được học, đã biết chữ.

Đó là một thắng lợi vẻ vang, to lớn.

Nhưng chúng ta phải cố gắng nữa, phải làm thế nào cho trong một thời gian gần đây, tất cả đồng bào Việt Nam từ 8 tuổi trở lên đều biết đọc biết viết.

Ngày ấy mới là hoàn toàn thắng lợi trên mặt trận diệt giặc dốt.

Đó là nhiệm vụ của các cán bộ bình dân học vụ.

Đó cũng là nhiệm vụ của những đồng bào đã biết chữ, của các đoàn thể nhân dân, của chính quyền địa phương mà cũng là nhiệm vụ của đồng bào chưa biết chữ.

Tất cả mọi người, mọi đoàn thể đều đồng tâm hiệp lực quyết làm cho kỳ được, thì chúng ta nhất định hoàn toàn thành công.

Chào thân ái và quyết thắng
Ngày 24 tháng 1 nǎm 1951
HỒ CHÍ MINH

Sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1960, t.II, tr. 65-66.
cpv.org.vn

Advertisement