Thư gửi nông dân thi đua canh tác (2-1951)

Cùng đồng bào nông dân toàn quốc,

Từ ngày phát động phong trào toàn dân canh tác, mọi người đều nỗ lực thi đua cày cấy trồng trọt. Nhờ đó mà nǎm ngoái, mặc dầu thiên tai (lụt, hạn) nhân hoạ (giặc phá hoại), nhưng kết quả lương thực vẫn đủ nuôi nhân dân cùng bộ đội ta và bộ đội ta đã thắng lợi to.

Nǎm nay, kháng chiến tiến mạnh hơn nữa. Chúng ta phải chuẩn bị lương thực đầy đủ hơn nữa.

Muốn đánh thắng thì quân và dân ta phải ǎn no. Muốn ǎn no thì phải có nhiều lương thực. Muốn nhiều lương thực thì phải cày cấy nhiều. Phải chịu khó bón phân, làm cỏ.

“Thực túc thì binh cường!”

Chiến sĩ ở trước mặt trận thi đua giết giặc lập công thì đồng bào ở hậu phương phải thi đua tǎng gia sản xuất.

Ruộng rẫy là chiến trường,

Cuốc cày là vũ khí,

Nhà nông là chiến sĩ,

Hậu phương thi đua với tiền phương.

Thí dụ: Mùa nǎm ngoái được 10 tạ, mùa nǎm nay ta phải làm cho được 12, 13 tạ. Mùa nǎm nay phải là một mùa thắng lợi.

Khi thi đua thì đồng bào nhà nông phải giúp đỡ nhau bằng mọi

cách để cùng nhau tiến bộ. Cán bộ chính quyền và các đoàn thể trước hết là Nông hội, cần phải đi sát với dân, đôn đốc và giúp đỡ dân về mọi mặt.

Tôi hứa rằng Chính phủ sẽ khen thưởng xứng đáng những đồng bào thi đua có kết quả trội nhất.

Thế là thi đua tǎng gia sản xuất là đã ích cho nước lại lợi cho mình.

Tôi chắc rằng: với lòng nồng nàn yêu nước và chí kiên quyết của đồng bào, mùa này nhất định là một mùa thắng lợi.

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng Giêng Tân Mão
tức tháng 2 nǎm 1951
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1784, ngày 28-3-1951.
cpv.org.vn

Advertisement