Nguyễn Quốc Trị (12-6-1952)

Anh hùng thi đua diệt giặc lập công Nguyễn Quốc Trị đã đánh 95 trận từ Bình Trị Thiên đến Việt Bắc, tự mình diệt hơn 200 tên giặc, bị thương nặng 5 lần mà vẫn không rời bộ đội.

Tham gia cách mạng khi mới 16 tuổi. Bị Pháp bắt đầy sang Lào lúc 17 tuổi, vào bộ đội từ ngày khởi nghĩa. ở trận Biên giới, bộ đội đồng chí Quốc Trị đã nhịn đói và chịu ướt 2 ngày đuổi theo quân giặc, góp phần vào việc bắt sống 2 tên quan nǎm Lơpagiơ và Sáctông.

Trong trận Trung du, đồng chí Quốc Trị đã có sáng kiến đánh từ trên nóc nhà giặc đánh xuống, kết quả đã hoàn toàn chiến thắng trong nháy mắt.

Trong trận Ninh Bình, đồng chí Quốc Trị cùng 6 đội viên đã dùng mưu mẹo bắt sống 90 tên giặc, và tiêu diệt một số, trong đó có tên quan hai, con tướng giặc Tátxinhi.

Trên đây chỉ là vài thí dụ. Những tính tốt của đồng chí Quốc Trị là:

– Nhanh nhẹn và gan góc khi đánh giặc.

– Kiên quyết thi hành lệnh trên giao cho.

– Thương yêu đội viên như anh em ruột thịt.

– Cần kiệm quý trọng của công.

– Thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình anh em, luôn luôn khiêm tốn, cầu tiến bộ.

– Đồng chí Quốc Trị thường nói: “Tôi có những thành tích đó, là nhờ Bác Hồ và Chính phủ, nhờ Đảng và nhân dân và cũng nhờ anh em toàn đồng đội đồng tâm đoàn kết…”.

Đồng chí Quốc Trị được Đại hội toàn quốc bầu làm Anh hùng Quân đội.

C.B.

Báo Nhân dân, số 61, ngày 12-6-1952.
cpv.org.vn

Advertisement